Sản phẩm

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Ngày đăng : 06h:03 - 14/02/2017

Ngày 28/7/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Quyết định số 4744/QĐ-BCA-C66 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Ngày 28/7/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Quyết định số 4744/QĐ-BCA-C66 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

 

Theo đó, các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an sẽ được thông báo đến Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các đơn vị, địa phương và những đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Mỗi thủ tục hành chính đều được xác định rõ ràng, cụ thể về các nội dung và yêu cầu đặt ra theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Qua đó, góp phần tháo gỡ các rào cản về hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

Download Thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đây